İstanbul Medeniyet Hukuk Dergisi

Yazım Kuralları

1.      Makalenin sonunda makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Kaynakça eserlere yapılan ilk atıflara uygun olarak düzenlenmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar ise her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Atıflar ve kaynakça Chicago atıf sistemine uygun olarak yapılmalıdır.

2.      Başlıklandırma sistemi şu şekilde olmalıdır: I. A. 1. a. (a) i.

3.      Dipnot atıfları aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

a.       Kitap atıflarında:

aa. Metin içindeki ilk atıflarda:

ŞANLI, Cemal, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 5. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2013, s. 5.

bb. Sonraki atıflarda:

ŞANLI, s. 24.

b.     Editörlü Kitap atıflarında:

KARA, Hacı, “Turkish Maritime Law”, Introduction to Turkish Law, Ed. M. Refik KORKUSUZ, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 309.

c.      Makale atıflarında:

aa. Metin içindeki ilk atıflarda:

TOPUZ, Murat, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Pazarlamacılık Sözleşmesi (TBK m. 448-460)” MÜHF ‒ HAD, Y. 2013, C. 19, S. 1, s. 298.

bb. Sonraki atıflarda:

TOPUZ, s. 298.

d.      Elektronik kaynakların atıflarında:

aa. Metin içindeki ilk atıflarda:

GÖZLER, Kemal, “Hukuk Okumak İsteyen Üniversite Adaylarına Fakülte Tercihi Konusunda Uyarılar”, (Çevrimiçi) http://www.anayasa.gen.tr/tercih-rehberi.htm, E.T. 03.03.2014.

bb. Sonraki atıflarda:

BAŞÖZEN, s. 8.

e.      Aynı yazarın birden çok çalışmasından yararlanılmış ise, çalışmanın ismi, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kısaltılarak kullanılmalıdır.

GÖZLER, Anayasa Hukukunun…, s. 76.

f.       Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.

KURU, Baki/ ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 25. Baskı, Yetkin Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 145.

g.      Süreli yayında elektronik kaynağa atıf:

BERRY, John N. , "Educate Library Leaders”, Library Journal, (Çevrimiçi)

http//www.epnet.com/ehost, E.T: 3 Nisan 2000.

h.      Ansiklopediye atıf:

BOHANNAN, Paul, “Law and Legal Institutions”, International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. IX, Ed. by., David L. Shils, w. Place, McMillan and Free Press, 1968, pp. 73-77.

i.       Klasik eserlere atıf:

ARİSTOTELES, Nikomakhos'a Etik, s. 22-23.

j.       Kutsal kitaplara atıf:

Kur’an-ı Kerim 49/12.

k.      Mahkeme kararlarına atıf:

Metin içerisinde dipnotta gösterilen mevzuat veya mahkeme kararı kaynakçada gösterilmeyecektir. Yargı kararlarına yapılan atıflarda aşağıdaki kural ve kısaltmalar dikkate alınmalıdır:

aa.   Mahkemenin/kurumun adı varsa dairesi, E. esas numarası K. karar numarası tarih [gün.ay.yıl formatında], (kararın ulaşıldığı kaynak, varsa ulaşıldığı kaynaktaki sayfa numarası veya URL veya DOI numarası).

Yar. 1. HD, E.2015/1456, K.2017/7086, 05.12.2017, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası).

bb.    Yabancı kararlarda ilgili mahkemenin veya kurumun kendisinin benimsemiş olduğu karar atıf usulü kullanılabilir. Eğer tercih edilirse Türk kararları için kullanılan sistem de uygun düştüğü ölçüde uygulanabilir. Ancak, bir eserde aynı mahkemenin veya kurumun bir kararı için hangi sistematik kullanılmışsa diğer kararlarında aynı sistematiğin kullanılması gerekir.

l.       Resmî Gazeteye yapılacak atıflar şu şekilde belirtilmelidir:

RG. 02.01.2019, S. 30643.